Privacy - Barley's

Privacy

 

Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar website. Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens en in het bijzonder de identificatie, de persoonlijke situatie en de contact informatie: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres.

Deze gegevens kunnen worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, behandeld en/of gebruikt door Barley’s / Personne Consulting Comm.V in overeenstemming met de bepalingen die hierna volgen.
Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt nooit gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw filosofische overtuigingen, uw religie, uw lidmaatschap van een vakbond, uw seksleven of seksuele geaardheid en uw genetische gegevens.

Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Op u betrekking hebbende persoonsgegevens die door u aan Barley’s / Personne Consulting Comm.V zijn meegedeeld, worden door Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt voor gebruik bij de verwerking van uw bestellingen.
Barley’s / Personne Consulting Comm.V kan het nodig achten uw persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van een specifiek verzoek, gebaseerd op uw toestemming, voor het verzenden van uitnodigingen, advertenties of andere elektronische communicatie.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden door Barley’s / Personne Consulting Comm.V bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verwerkt. Aan het einde van deze bewaarperiode, en behoudens de noodzaak om de betreffende persoonsgegevens voor andere doeleinden te bewaren, zal Barley’s / Personne Consulting Comm.V deze gegevens verwijderen.

Wat zijn uw voorrechten en hoe oefent u ze uit?

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt u over verschillende rechten:
Recht op toegang tot en ontvangst van uw persoonsgegevens:
U kunt alle informatie over uw persoonsgegevens die wij verwerken kosteloos ontvangen en een kopie ervan opvragen.
Recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren:
U kunt ons altijd verzoeken uw persoonsgegevens kosteloos te corrigeren indien u constateert dat deze onvolledig of onjuist zijn.
Recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken:

U kunt de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Barley’s / Personne Consulting Comm.V te allen tijde intrekken.
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u het e-mailadres client@barleys.eu gebruiken om uw verzoek in te dienen.
Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kan te allen tijde kosteloos worden gedaan.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van wijzigingen in dit beleid?

Barley’s / Personne Consulting Comm.V behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om wijzigingen in diverse voorschriften en praktijken te weerspiegelen. Eventuele wijzigingen in ons beleid zullen direct op deze pagina van onze website worden gepubliceerd. Om er zeker van te zijn dat u altijd over de meest recente versie beschikt, raden wij u aan deze online te raadplegen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen als u vragen hebt?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: client@barleysdogfood.com en wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk analyseren.
Hoe dient u een klacht in?
Klachten moeten schriftelijk worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: client@barleysdogfood.com

Barley’s / Personne Consulting Comm.V zal zich inspannen om binnen een maand na ontvangst van de klacht te reageren, mits de klacht volledig en accuraat is.

U kunt ook een klacht indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: rue de la presse 35, 1000 Brussel, of per telefoon op +32 (0)2 274 48 00; en per fax op +32 (0)2 274 48 35.
Per email: commission@privacycommission.be;
Via de website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.